ul. J.Dietla 93 lok. 4, 31-031 Kraków, tel. 12 421 02 06

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ AVR S.A.

 

§ 1
Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa zasady korzystania z niżej zdefiniowanej Strony internetowej.
 3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie http://www.avrgrupa.pl/  i jest dostępny dla każdego Użytkownika w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.
 4. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie
 5. Administrator strony internetowej ma prawo w dowolnym momencie modyfikować Stronę internetową, zawiesić jej działanie albo zaprzestać jej prowadzenia.

§ 2
Definicje

Określenia występujące w Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:

Administrator – AVR S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000711794, adres email: rodo@avrgrupa.pl;

Strona internetowa – strona internetowa Administratora, znajdująca się pod adresem http://www.avrgrupa.pl/;

Formularz kontaktowy – usługa związana z umożliwieniem przesyłania Administratorowi zapytań, dostępna na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”  (http://www.avrgrupa.pl/kontakt.html);

Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z sieci Internet i ze Strony internetowej;

Usługobiorca – Użytkownik korzystający z Usługi;

Usługa – usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną z wykorzystaniem Strony internetowej, określona w § 5 Regulaminu;

§ 3
Warunki świadczenia Usług i korzystania ze Strony Internetowej

 1. Świadczenie Usługi i korzystanie ze Strony internetowej jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Administrator ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usług i Strony internetowej wynikające z  przyczyn niezależnych od Administratora, w tym z przyczyn technicznych (np. zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych).

§ 4
Działania zabronione

Użytkownikowi zabrania się:

 1. wprowadzania na Stronę internetową albo do systemów teleinformatycznych, z  których korzysta Administrator, treści:
 • naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje albo naruszających dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów;
 • mogących spowodować zakłócenie działania Strony internetowej lub systemów teleinformatycznych Administratora (w tym wskutek ich przeciążenia); w szczególności zabrania się używania albo wprowadzania jakiegokolwiek oprogramowania mogącego mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony internetowej albo wykorzystywanych przez Administratora systemów teleinformatycznych;
 1. podawania nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieaktualnych informacji albo danych (w tym danych osobowych Użytkownika albo osób trzecich);
 2. kopiowania i utrwalania treści umieszczonych na Stronie internetowej, z wyjątkiem treści, co do których Administrator wyraźnie zwolnił Użytkownika z tego zakazu;
 3. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie internetowej.

§ 5
Rodzaje Usług

Na warunkach określonych w Regulaminie Administrator świadczy następującą Usługę:

- umożliwienie przesyłania Administratorowi zapytań związanych z jednym z następujących działów: Sekretariat, Dział Techniczny, Dział Kadr, Księgowość, Dział Prawny; poprzez Formularz kontaktowy.

§ 6
Umożliwienie przesyłania zapytań poprzez Formularz kontaktowy 

 1. Za pomocą Formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt” Administrator umożliwia przesyłanie do Administratora zapytań związanych z działami: Sekretariat, Dział Techniczny, Dział Kadr, Księgowość, Dział Prawny.
 2. Celem wysłania zapytania Użytkownik powinien wpisać tekst zapytania w polu „treść wiadomości” oraz podać w odpowiednich polach imię, nazwisko lub firmę, numer telefonu oraz adres email, na który ma zostać przesłana przez Administratora odpowiedź.  Użytkownik powinien wskazać również dział, którego dotyczy zapytanie poprzez wybór właściwego działu z listy dostępnej w Formularzu kontaktowym, a także wpisać temat zapytania.
 3. W przypadku niewpisania zapytania lub tematu, niewybrania żadnego działu, a także niepodania adresu email, imienia, nazwiska (firmy) lub numeru telefonu, o których mowa w pkt 2 powyżej, wiadomość nie zostanie wysłana.
 4. Wysłanie zapytania w sposób wskazany w pkt 2 powyżej oznacza akceptację Regulaminu. 
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z Usługą określa dokument Polityka Prywatności AVR (https://www.avrgrupa.pl/polityka-prywatnosci.html)

§ 7
Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Usług konieczne jest dysponowanie:

 1. urządzeniem połączonym z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies;
 2. aktywnym kontem poczty email.

§ 6
Reklamacje

 1. W przypadku nieprawidłowości działania Usługi lub Strony internetowej, odpowiednio Usługobiorca lub Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji na następujący adres email: rodo@avrgrupa.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis występującego problemu i adres email Usługobiorcy lub Użytkownika, umożliwiający Administratorowi przekazanie Usługobiorcy lub Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację. Administrator może zwrócić się do Usługobiorcy lub Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania pełnych informacji o problemie zgodnie z pkt 2 powyżej.

§ 7
Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu w zmienionej wersji na Stronie internetowej, chyba że Administrator zamieści tam komunikat wskazujący na dzień, od którego zmiana Regulaminu staje się skuteczna.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Prawo polskie znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie.